ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Mah. 2.
Yel Sok. No:2 Yıldırım / BURSA adresinde mukim Hacı Hasan Oğulları Restaurant Turizm
Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle Hacı Hasan Oğulları olarak anılacaktır).

b) www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Hacı Hasan Oğulları Restaurant Turizm Gıda İnş. San. Tic. Ltd.
Şti..’nin sahip olduğu internet sitesi www.hacihasanogullari.com.tr‘dan üyenin faydalanma
şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer
sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hacı Hasan Oğulları’nın bu bilgilerin gerçeğe
aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.

3.2. Üye, Hacı Hasan Oğulları tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da
kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu
sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından
Hacı Hasan Oğulları’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,
Hacı Hasan Oğulları’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair
talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat
hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi
takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi
bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini
bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir
amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,
vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen,
yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş
sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hacı Hasan Oğulları’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı
yoktur. Hacı Hasan Oğulları’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü
kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler
nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

3.6. Hacı Hasan Oğulları, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve
verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,
www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği
herhangi bir zarar yüzünden Hacı Hasan Oğulları’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul
etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı
veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye
işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hacı Hasan Oğulları’nı bu
ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın
hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hacı Hasan Oğulları’nın üyeye karşı üyelik
sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Hacı Hasan Oğulları’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,
müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul
eder. Bu durumda, Hacı Hasan Oğulları’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı
Hacı Hasan Oğulları’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet
hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap
edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri
sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Hacı Hasan Oğulları’nın tarafından www.hacihasanogullari.com.tr internet sitesinin
iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye
erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,
Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan
bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Hacı Hasan Oğulları’nın üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde
veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ilgili kurumlara tebliğ edilen yasal
işlemlere uyma küyenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna
iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Hacı Hasan Oğulları web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış
olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin
sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli
korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Hacı Hasan Oğulları web sitesi’ne

girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan
yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Hacı Hasan Oğulları sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan
herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Hacı Hasan Oğulları web sitesi’nde
kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Hacı Hasan Oğulları üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara
ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.
Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler
bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Hacı Hasan Oğulları’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır
delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir
delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Hacı Hasan Oğulları iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı
elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla
beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep
telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hacı Hasan Oğulları tarafından üyeliğinin iptal
edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hacı Hasan Oğulları üyenin üyelik sözleşmesinin
herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu
ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme
üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.